NL | FR
Contact     .be
Logo

De reglementaire aspecten: risicoanalyse, behoefte aan kwantificering, arbeidsinspectie

 1. We moeten in de eerste plaats belangstelling hebben voor de reglementaire aspecten, de risicoanalyse, datgene wat de arbeidsinspectie vraagt. Zijn we in orde met de reglementering indien we de SOBANE-strategie en vooral de Déparis-overleggids gebruiken ? Stemt deze aanpak overeen met de wensen van de inspecteurs ? 
 2. Ontsnapt men, dankzij de Déparis-vergaderingen, aan het bezoek van de arbeidsplaatsen ?

9. We moeten in de eerste plaats belangstelling hebben voor de reglementaire aspecten, de risicoanalyse, datgene wat de arbeidsinspectie vraagt. Zijn we in orde met de reglementering indien we de SOBANE-strategie en vooral de Déparis-overleggids gebruiken ? Stemt deze aanpak overeen met de wensen van de inspecteurs ?

Is het de bedoeling te beantwoorden aan de wensen van de inspecteurs “om geen moeilijkheden te hebben” of te zorgen voor arbeidsvoorwaarden die enerzijds gunstiger zijn voor de gezondheid en het welzijn van het personeel en anderzijds voor het economische leven van de onderneming?

De reglementering definieert de te bereiken doelstellingen. Art. 5 - & 1 van de wet op het welzijn op het werk stelt: “de werkgever neemt de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk”. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van de algemene principes die moeten worden toegepast, maar zonder de instrumenten die moeten worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken, met naam te noemen:

 1. risico’s voorkomen;
 2. de evaluatie van de risico’s die niet kunnen worden voorkomen;
 3. de bestrijding van de risico’s bij de bron;
 4. de vervanging van wat gevaarlijk is door wat niet gevaarlijk is of minder gevaarlijk is;
 5. voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming;
 6. aanpassing van het werk aan de mens…

  Vooral item i van deze opsomming is belangrijk:
 7. de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin onder andere volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk.

Het is dus de verantwoordelijkheid van de werkgever om de methoden, instrumenten, strategieën te kiezen om deze doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken, dit wil zeggen zo snel en zo doeltreffend mogelijk.

De SOBANE-strategie volgt de algemene principes die door de wet op het welzijn op het werk worden opgesomd en de ervaring leert ons dat zij het mogelijk maakt deze doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken.

We moeten erop wijzen dat de SOBANE-strategie vraagt dat het proces zou worden begeleid en gecontroleerd door een PA. Zoals gesteld in vraag 3 moet een PA, gelijklopend met de Déparis-vergaderingen, controleren of de belangrijkste aspecten van de risico’s op ongevallen en beroepsziekten niet werden vergeten (daartoe werd een bijkomende checklist uitgewerkt). En op het niveau Observatie en nadien zelfs op het niveau Analyse worden de punten die dit vereisen, verder uitgediept.

Dit punt wordt eveneens besproken in het SOBANE-document, sectie 2.6 “De preventieve visie vs. de wettelijke visie”.

10. Ontsnapt men, dankzij de Déparis-vergaderingen, aan het bezoek van de arbeidsplaatsen ?

NEEN. Zoals gesteld in de vorige vraag, moet een PA gelijklopend controleren of de belangrijkste aspecten van de risico’s op ongevallen en beroepsziekten niet uit het oog worden verloren. In de checklist die daartoe is uitgewerkt (zie sectie 4.3 van het SOBANE-document) gaat het over risico’s op ongevallen, risico’s in verband met elektriciteit, brand en ontploffing, gereedschap en chemische en biologische risico’s. Op het niveau Observatie en nadien zelfs op het niveau Analyse worden de punten die dit vereisen, verder uitgediept.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy