NL | FR
Contact     .be
Logo

Voorstelling van de resultaten aan de directie, CPBW, vakbonden, andere werknemers

  1. Moet het verslag van de vergadering onder de deelnemers worden verspreid alvorens de directie heeft beslist over de maatregelen die zullen worden genomen ? Leidt dit niet tot valse hoop ? 
  2. Moet de voorstelling aan het CPBW systematisch gebeuren ? Is deze onontbeerlijk voor de opvolging van de acties ? Is het niet mogelijk aan het CPBW enkel de overzichtstabellen (de 18 items met de smileys/kleurencode) voor te stellen en over de opvolging met de mensen op het terrein te discussiëren ? 
  3. Waar en door wie moeten de beslissingen inzake de acties worden genomen ? 


117. Moet het verslag van de vergadering onder de deelnemers worden verspreid alvorens de directie heeft beslist over de maatregelen die zullen worden genomen ? Leidt dit niet tot valse hoop ?

Deze vraag moet worden vergeleken met FAQ17 waar men utopische verwachtingen vreesde.

Het verslag moet een weergave zijn van hetgeen tijdens de vergadering werd gezegd en “komt toe” aan de personen die eraan hebben deelgenomen. Daarom wordt aan de coördinator gevraagd hen het verslagontwerp voor bekrachtiging voor te leggen. Het verslag moet dus onder de deelnemers worden verspreid en door hen aan het personeel.

Hieruit kan valse hoop ontstaan zolang de mensen de benaderingswijze niet hebben begrepen: inzameling van informatie door de vergadering, latere uitwerking van de actieplannen in het CPBW, toepassing door de directie en de hiërarchische lijn.

Dit is zeker verkieslijk boven de verkeerde idee om het verslag niet te verspreiden om de mensen voor desillusies te behoeden. Indien men dat doet, laat men gewoon de idee voortleven dat de beslissingen eenzijdig door de directie worden genomen (FAQ66) of vooraf werden genomen (FAQ59) en het proces blijkt ons dan gedoemd om te mislukken.

Zoals dit reeds in bepaalde ondernemingen gebeurt, is het niet langer onrealistisch om voor te stellen de verslagen op het intranet van de onderneming te plaatsen zodat het voor iedereen toegankelijk en volledig transparant is.

118. Moet de voorstelling aan het CPBW systematisch gebeuren ? Is deze onontbeerlijk voor de opvolging van de acties ? Is het niet mogelijk aan het CPBW enkel de overzichtstabellen (de 18 items met de smileys/kleurencode) voor te stellen en over de opvolging met de mensen op het terrein te discussiëren ?

De voorstelling aan het CPBW is onontbeerlijk om twee redenen. De eerste, omdat het CPBW het orgaan van de onderneming is dat instaat voor de supervisie op het preventiebeleid van de onderneming (FAQ52 en 53). De tweede omdat de voorstellen die van de verschillende vergaderingen uitgaan, moeten worden geglobaliseerd om, enerzijds, het jaarplan en het vijfjarenplan voor actie op te stellen en anderzijds, om zich ervan te vergewissen dat bepaalde lokale belangen niet indruisen tegen het collectieve welzijn.

Daarom moet de volledige synthese aan het CPBW worden voorgesteld.

Het staat evenwel vast dat de procedure soepel moet blijven en het zou belachelijk en spijtig zijn de toepassing van een eenvoudige en specifieke maatregel uit te stellen onder het voorwendsel dat procedures en structuren moeten worden gerespecteerd.

In de grote ondernemingen waar talrijke Déparis-vergaderingen zouden zijn gehouden, zou het misschien omslachtig zijn elke samenvatting binnen het CPBW te bespreken en er zullen samenvattende tabellen van de overzichtstabellen (smileys) en de categorieën van voorstellen moeten worden gemaakt. Het voorstel inzake de terbeschikkingstelling van de verslagen op het intranet is hier nog minder utopisch.

119. Waar en door wie moeten de beslissingen inzake de acties worden genomen ?

De werkgever blijft de beslisser, verantwoordelijk voor de uitwerking en de toepassing van de actieplannen. De PA is wel degelijk een adviseur. Van hem en van zijn voorbereidingswerk hangt evenwel in zeer grote mate de kwaliteit van het werk dat in het CPBW zal worden gedaan en van de beslissingen die zullen worden genomen, af. In die zin blijft de PA de facilitator van het welzijn in de onderneming (FAQ46).

Indien het proces harmonieus verloopt, zullen de dag na de vergadering lokale beslissingen worden genomen (herschikking van de palletten, opstellingen, …) en zullen de beslissingen over de duurdere maatregelen of bijkomende studies (Observatie, Analyse) in het CPBW worden genomen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy