NL | FR
Contact     .be
Logo

Sobane-strategie toegepast op PERSONEELSVOORZIENINGEN

Personeelsvoorzieningen U kan de brochure raadplegen en gratis aanvragen in de module Publicaties.

Voor meer informatie, raadpleeg onze andere pagina’s op de website:

Niveau 2, Observatie

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 2 van de brochureObservatie_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 386 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 3, Analyse

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 3 van de brochureAnalyse_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 275 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 4, Expertise

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 4 van de brochureExpertise_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure

Inleiding tot de methodes

Niveau 2: Observatie

Inleiding

DoelstellingenObservatie
 • Bestuderen van de situatie voor wat betreft de personeelsvoorzieningen en het EHBO-materiaal.
 • Technische maatregelen vastleggen die moeten genomen worden om personeelsvoorzieningen in te richten conform de reglementering terzake.
Wie ?
 • De werknemers en hun staf die de werksituatie goed kennen en de tekortkomingen kunnen aangeven.
 • De verantwoordelijken (staf, studiebureau, interne preventieadviseurs) voor de eventuele aanpassing van de installaties.
Hoe ?Beeldscherm observatie

Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Observatie methodes wordt beschreven in de algemene inleiding van de SOBANE methode.
Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld.

De werkmethode is vergelijkbaar met deze gebruikt tijdens het niveau 1, Opsporingmethode (Déparis), en de deelnemers zouden dezelfde moeten zijn:

 1. Keuze van een "arbeidssituatie". Dit is een kleine groep werkposten die samen een geheel vormen.
   
 2. Aanduiden van een coördinator.
   
 3. Voorbereiding van de coördinator: hij leest de Observatie-methode grondig, leert hoe ze te gebruiken en past ze aan de betrokken arbeidssituatie aan.
   
 4. Oprichten van een werkgroep samengesteld uit de belangrijkste werknemers en personen van de technische omkadering.
  Als er zowel mannen als vrouwen tewerkgesteld zijn in de onderzochte arbeidssituatie, zullen beide sexen in de werkgroep vertegenwoordigd zijn.
   
 5. Vergadering van de werkgroep in een rustig lokaal dicht bij de werkposten (gemiddeld gedurende een tweetal uren).
   
 6. Duidelijke uitleg door de coördinator over het doel van de vergadering en de procedure.
   
 7. Discussie over elke rubriek met de nadruk op:
  • wat concreet kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer
   datgene waarvoor, op Analyse niveau, de hulp van een preventieadviseur moet worden ingeroepen.
  • Tijdens de discussie over de werksituatie wordt rekening gehouden met de karakteristieken van de werknemers. Er wordt speciale aandacht besteed aan het feit dat het om mannen of vrouwen gaat, jonge of oudere werknemers, mensen die de taal al of niet kennen.
    
   
 8. Na de vergadering maakt de coördinator een syntheseverslag van de voorgestelde oplossingen. Dit bevat:
  • de gebruikte tabellen, met duidelijke informatie zoals besproken tijdens de vergadering
  • de lijst met mogelijke oplossingen met voorstel van wie doet wat en wanneer
  • de lijst met de meer in detail te bestuderen punten op niveau 3, Analyse, en hun prioriteiten.
    
   
 9. De resultaten worden voorgesteld aan de deelnemers van de werkgroep, aan de directie en aan de comité van preventie en bescherming op het werk. Er kunnen punten aangepast of toegevoegd worden en beslissingen genomen worden tijdens deze vergaderingen.
   
 10. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen door middel van het niveau 3 van de methode , Analyse.

Wanneer het niet lukt om een vergadering met 3 tot 6 medewerkers te organiseren, zal de coördinator het observatieniveau zelf sturen. Dit gebeurt best in samenwerking met 1 of 2 werknemers en het overleg kan eventueel op de werkvloer georganiseerd worden. Deze situatie is niet ideaal maar blijft nuttig om de preventie te bevorderen. Op deze manier kan het eventueel beroep doen op een extern deskundige voorbereid worden.

Te bespreken punten
 1. Beknopte beschrijving van de werksituatie
  • situatieschets
  • aantal en ligging van personeelsvoorzieningen, waterbedelingspunten,.
  • betrokken werknemers
    
   
 2. Systematische inspectie en onderzoek naar maatregelen ter verbetering van:
   • ligging, inrichting en de toestand van personeelsvoorzieningen: vestiaires, toiletten, wastafels, stortbaden, refters, verpozingslokalen, rokerszones
   • ligging en toestand van waterbedelinspunten
   • onderhoud van plaatsen en algemene netheid
   • onderhoud en opbergen van werkkledij
   • de EHBO-uitrusting
    
  • conform met het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB)
  • in elke zone en/of voor elke activiteit
  • de situatie in het algemeen en niet enkel de dag van observatie
  • zoeken naar onmiddellijk uitvoerbare maatregelen ter preventie/verbetering
    
   
 3. Synthese:
  • beoordeling van de bestaande situatie
  • balans van de preventie/verbeteringsacties
  • beoordeling van de toekomstige situatie
  • noodzaak van een al dan niet dringende Analyse, niveau 3, en definiëring van de doelstellingen.
   

Ieder onderdeel van de Observatiemethode bestaat uit twee delen, nl.:

 • De delen "stand van zaken" zullen bruikbaar zijn bij een eerste benadering van de werksituatie. Zij omvatten in eerste instantie het verbeteren van de situatie conform de wetgeving.
 • Wanneer de situatie aan de eisen beantwoordt, is het mogelijk om slechts die delen "periodiek toezicht" te gebruiken die het behoud in goede staat van de personeelsvoorzieningen omvatten, zonder rekening te houden met aspecten van de fysieke ligging, aantal en uitrusting, die reeds vooraf geverifieerd en verbeterd werden.
 • In het geval van een belangrijke herstructurering van de onderneming, zal aanbevolen worden de procedure in zijn geheel te hernemen.
   

Niveau 3: Analyse

Inleiding

DoelstellingenAnalyse
 • Evalueer de toestand van de personeelsvoorzieningen, de uitrustingen en de EHBO middelen op een meer uitgebreide manier voor wat betreft
  • hun opvatting, ligging, bouw
  • hun algemene toestand en onderhoud
   
 • Stel geschikte oplossingen voor ter verbetering van de algemene situatie
Wie ?
 • De mensen uit het bedrijf bijgestaan door de preventieadviseur die beschikt over:
  • de vereiste vakkennis
  • de nodige documentatie
   
Hoe ?Beeldscherm observatie

Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Analyse methodes wordt beschreven in de algemene inleiding van de SOBANE methode. Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld.

De werkwijze van de preventieadviseur is de volgende:

 1. Herzien van de resultaten van de Opsporing en de Observatie van de arbeidssituatie samen met de coördinator die deze 2 eerste niveau's realiseerde
  • de preventieadviseur zal zo het reeds bij de vorige niveau's (Opsporing en Observatie) uitgevoerde werk leren kennen.
  • hij beoordeelt dat werk en de voorgestelde oplossingen vanuit het oogpunt van zijn specifieke kennis. Hij stuurt deze bij indien noodzakelijk of bevestigt de juistheid van de oplossingen.
  • tenslotte beslist hij welke aspecten een nadere specifieke Analyse behoeven.
    
   
 2. Uitvoeren van de eigenlijke Analyse van de arbeidssituatie voor deze specifieke aspecten in samenwerking met de mensen uit het bedrijf
  • door deze specifieke aspecten grondiger te bestuderen
  • door eventueel metingen uit te voeren, steeds met het oog op preventie
  • door het bedrijf te helpen de voorgestelde oplossingen in de praktijk om te zetten.
   
Te bespreken punten
 • Analyse van de constructie, ligging en uitrusting van de personeelsvoorzieningen
  • vestiaires
  • toiletten
  • wastafels en stortbaden
  • toiletartikelen en verzorgingsprodukten
  • refters
  • verpozingslokalen
    
   
 • Evaluatie van het beleid van de onderneming betreffende
  • de salubriteit en de netheid
  • het rooklokaal
  • de frisdranken
  • de werkkledij
  • de eerste hulpverlening
   • materialen
   • hulpverleners
   • evacuatieprocedures
     
    
   
 • Mogelijke verbeterings/preventiemaatregelen
   
 • Analyse van de te verwachten situatie in de toekomst
   
 • Noodzaak van een Expertise (niveau 4)

Niveau 4: Expertise

De bedoeling van deze brochure is niet te beschrijven hoe de Expertise uitgevoerd moet worden maar wel aan te geven:

 • wat de expertise moet behelzen
 • en wat ze moet opleveren
DoelstellingenExpertise

Met een meer verfijnde analyse, om sommige problemen, in verband met de inplanting van lokalen, de hygiëne van de gemeenschappelijke ruimten en eveneens de organistie van de dringende medische hulpverlening in bijzonder moeilijke gevallen nauwkeuriger te definiëren.

Wie?

De mensen uit het bedrijf zelf en de preventieadviseurs, met bijkomende hulp van experts die beschikken:

 • over de nodige meet- en interpretatieinstrumenten
 • de technische bekwaamheid om specifieke oplossingen voor te stellen
Hoe?

Aansluitend bij de Analyse en op vraag van de mensen uit het bedrijf en de preventieadviseur, zal de expert genoodzaakt zijn om, volgens het geval,Beeldscherm expertise 

 • speciale technieken te gebruiken (bv.: pH van onderhoudsproducten...)
 • herberekening van de ventilatieinstallatie van de personeelsvoorzieningen
 • opmaken van dringende procedures aangepast aan de noden van de onderneming (bv.: SEVESO-ondernemingen)
 • ...
Verslag

Er wordt geen werkdocument voorgesteld. Het onderzoek wordt verricht door experts die de verzamelde informatie afstemmen op de onderzochte werksituatie.

De Expertise moet evenwel steeds de volgende punten omvatten:

 • de verantwoording van de gebruikte technieken
 • aanbevolen preventie/verbeteringsmaatregelen
 • het restrisico na preventie/verbetering

Er moet opnieuw een samenvatting worden gemaakt :

 • door de werknemers uit het bedrijf
 • bijgestaan door de preventieadviseurs en de experts.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy