NL | FR
Contact     .be
Logo

Sobane-strategie toegepast op RISICO'S VAN BRAND OF EXPLOSIE

Risico's van brand of explosie U kan de brochure raadplegen en gratis aanvragen in de module Publicaties.

Voor meer informatie, raadpleeg onze andere pagina’s op de website:

Niveau 2, Observatie

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 2 van de brochureObservatie_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 364 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 3, Analyse

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 3 van de brochureAnalyse_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 304 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 4, Expertise

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 4 van de brochureExpertise_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure

Inleiding tot de methodes

Niveau 2: Observatie

Inleiding

DoelstellingenObservatie
 • Bestudeer de situatie in het algemeen en op de werkplaats voor wat betreft:
  • de risico's van brand of explosie
   
 • De technische maatregelen definiëren die onmiddellijk genomen kunnen worden om de risico's te voorkomen/te verminderen.
 • Bepaal of een grondigere Analyse (niveau 3)
  • noodzakelijk is
  • dringend is (en zo ja, hoe dringend is ze?)
  • met welke doelstellingen?
   
Wie?
 • De werknemers en hun staf.
 • De mensen uit het bedrijf zelf (staf, studiebureau, interne preventieadviseurs) die de werksituatie goed kennen.
   
Hoe?Beeldscherm observatie

Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Observatie methodes wordt beschreven in de algemene inleiding van de SOBANE methode.
Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld.

De werkmethode is vergelijkbaar met deze gebruikt tijdens het niveau 1, Opsporingmethode (Déparis), en de deelnemers zouden dezelfde moeten zijn:

 1. Keuze van een "arbeidssituatie". Dit is een kleine groep werkposten die samen een geheel vormen.
   
 2. Aanduiden van een coördinator.
   
 3. Voorbereiding van de coördinator: hij leest de Observatie-methode grondig, leert hoe ze te gebruiken en past ze aan de betrokken arbeidssituatie aan.
   
 4. Oprichten van een werkgroep samengesteld uit de belangrijkste werknemers en personen van de technische omkadering. Als er zowel mannen als vrouwen tewerkgesteld zijn in de onderzochte
  arbeidssituatie, zullen beide sexen in de werkgroep vertegenwoordigd zijn.
   
 5. Vergadering van de werkgroep in een rustig lokaal dicht bij de werkposten (gemiddeld gedurende een tweetal uren).
   
 6. Duidelijke uitleg door de coördinator over het doel van de vergadering en de procedure.
   
 7. Discussie over elke rubriek met de nadruk op:
  • wat concreet kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer
  • datgene waarvoor, op Analyse niveau, de hulp van een preventieadviseur moet worden ingeroepen.

   Tijdens de discussie over de werksituatie wordt rekening gehouden met de karakteristieken van de werknemers. Er wordt speciale aandacht besteed aan het feit dat het om mannen of vrouwen gaat, jonge of oudere werknemers, mensen die de taal al of niet kennen.
    
   
 8. Na de vergadering maakt de coördinator een syntheseverslag van de voorgestelde oplossingen. Dit bevat:
  • de gebruikte tabellen, met duidelijke informatie zoals besproken tijdens de vergadering
  • de lijst met mogelijke oplossingen met voorstel van wie doet wat en wanneer
  • de lijst met de meer in detail te bestuderen punten op niveau 3, Analyse, en hun prioriteiten.
    
   
 9. De resultaten worden voorgesteld aan de deelnemers van de werkgroep, aan de directie en aan de comité van preventie en bescherming op het werk. Er kunnen punten aangepast of toegevoegd worden en beslissingen genomen worden tijdens deze vergaderingen.
   
 10. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen door middel van het niveau 3 van de methode , Analyse.

Wanneer het niet lukt om een vergadering met 3 tot 6 medewerkers te organiseren, zal de coördinator het observatieniveau zelf sturen. Dit gebeurt best in samenwerking met 1 of 2 werknemers en het overleg kan eventueel op de werkvloer georganiseerd worden. Deze situatie is niet ideaal maar blijft nuttig om de preventie te bevorderen. Op deze manier kan het eventueel beroep doen op een extern deskundige voorbereid worden.

Te bespreken punten
 1. Beschrijving van de werksituatie
 2. Ontvlambare of explosieve stoffen
 3. Opslag van ontvlambare of explosieve materialen
 4. Ontstekingsbronnen
 5. Compartimentering van de gebouwen, lokalen, trappen, liften en technische kokers
 6. Signalering
 7. Brandblussers
 8. Brandhaspels (water of schuim)
 9. Detectie en automatische blussing
 10. Hydranten
 11. Interne interventieploeg van de firma
 12. Informatie en opleiding van het personeel
 13. Samenvatting
  • Huidig risico
  • Balans van de voorgenomen preventie-/verbeteringsmaatregelen
  • Restrisico na preventie
  • Noodzaak van een grondigere Analyse (niveau 3)
   
 14. Maatregelen op korte termijn

Niveau 3: Analyse

Inleiding

DoelstellingenAnalyse
 • Meer gerichte preventie-/verbeteringsmaatregelen uitwerken
  • Meer gerichte preventie-/verbeteringsmaatregelen uitwerken
  • door meer gespecialiseerde technieken te gebruiken.
   
 • Nagaan of een nog grondiger onderzoek noodzakelijk is (Expertise, niveau 4).
Wie ?
 • De mensen uit het bedrijf bijgestaan door een preventieadviseur die:
  • de nodige vakkennis inzake methodologie bezit,
  • over de nodige meetapparatuur beschikt.
   
Hoe ?Beeldscherm observatie

Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Analyse methodes wordt beschreven in de algemene inleiding van de SOBANE methode. Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld.

De werkwijze van de preventieadviseur is de volgende:

 1. Herzien van de resultaten van de Opsporing en de Observatie van de arbeidssituatie samen met de coördinator die deze 2 eerste niveau's realiseerde
  • de preventieadviseur zal zo het reeds bij de vorige niveau's (Opsporing en Observatie) uitgevoerde werk leren kennen.
  • hij beoordeelt dat werk en de voorgestelde oplossingen vanuit het oogpunt van zijn specifieke kennis. Hij stuurt deze bij indien noodzakelijk of bevestigt de juistheid van de oplossingen.
  • tenslotte beslist hij welke aspecten een nadere specifieke Analyse behoeven.
    
   
 2. Uitvoeren van de eigenlijke Analyse van de arbeidssituatie voor deze specifieke aspecten in samenwerking met de mensen uit het bedrijf
  • door deze specifieke aspecten grondiger te bestuderen
  • door eventueel metingen uit te voeren, steeds met het oog op preventie
  • door het bedrijf te helpen de voorgestelde oplossingen in de praktijk om te zetten.
   
Te bespreken punten
 1. Grondige studie van de situatie
  • Het grondplan
  • De ontvlambare of explosieve stoffen
  • De opslag van ontvlambare en explosieve stoffen
  • De ontstekingsbronnen
  • De signalering
  • De installatie van de brandblussers
  • De blusinstallatie d.m.v. water en schuim (hydranten)
  • De automatische detectie- en blusinstallatie
    
   
 2. Organisatie van de brandbestrijding:
  • Contacten met de externe hulpdiensten
  • Bouw-, exploitatievergunning .
  • Gebouwen en lokalen
  • Meldingsmiddelen, waarschuwings- en alarmsignaal
  • Interne interventieploeg
  • Informatie en opleiding van de personen
  • Nazicht van de bestrijdingsmiddelen
  • Bijkomende preventie- en beschermingsmiddelen
    
   
 3. Samenvatting :
  • Huidig risico
  • Balans van de noodzakelijke preventie-/verbeteringsmaatregelen
  • Restrisico na preventie
  • Noodzaak van een grondiger niveau 4, Expertise
    
   
 4. Maatregelen op korte termijn:
  • procedures van tijdelijke buitendienststelling
  • tijdelijke veiligheidsmaatregelen voor
   
Terminologie
 • Schade-gevolg: Elk ongewenst effect dat wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een brand of explosie : bv. materiële schade, brandwonden, doden.
 • Risico: De kans dat een bepaald gevolg of schade zich voordoet, rekening houdend met de blootstelling aan de aanwezigheid van ontvlambare of explosieve stoffen en met de werk- of opslagomstandigheden van deze stoffen.
 • Restrisico: De kans dat ditzelfde gevolg zich voordoet na verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Niveau 4: Expertise

De bedoeling van deze brochure is niet te beschrijven hoe de Expertise uitgevoerd moet worden, maar wel om aan te gevenExpertise 

 • waaruit ze moet bestaan
 • en wat ze moet opleveren.
Doelstellingen

Door speciale metingen of specifieke methodes, de situatie beter beoordelen en specifieke oplossingen aanbrengen voor bepaalde veiligheidselementen.

Wie?

De mensen uit het bedrijf en de preventieadviseur bijgestaan door een brandexpert die beschikt over:

 • de nodige meet- en interpretatiemiddelen
 • de technische bekwaamheid heeft om naar specifieke oplossingen te zoeken Beeldscherm expertise 
Hoe?

Aansluitend op de Analyse en op aanvraag van de mensen uit het bedrijf en de preventieadviseur, zal de expert, naargelang het geval:

 • De concentraties van gassen, dampen of stof meten
 • Het explosiegevaar in de omgeving nagaan : explosiemeters
 • De brandbestrijdingsmiddelen nazien: hydranten, sprinklerinstallatie, schuim.
 • De preventiemiddelen nazien: automatische detectoren.
 • Een ander automatisch blussysteem voorstellen: INERGEN, waternevel.
 • Berekenen welke hoeveelheid water of schuim er nodig is om een brand te bestrijden of zijn verbreiding te vertragen in afwachting van de komst van de hulpdiensten
 • Het brandrisico berekenen m.b.v. gespecialiseerde methodes: bijvoorbeeld Fire Explosion Index, berekening van het globaal brandgevaar.
Verslag

Er wordt geen werkdocument voorgelegd. Het onderzoek wordt verricht door experts die de verzamelde informatie afstemmen op de onderzochte werksituatie. De Expertise moet echter volgende punten omvatten:

 • de verantwoording van de gebruikte technieken
 • de evaluatie van het huidige risico
 • de aanbevolen preventie-/verbeteringsmaatregelen
 • wie doet wat en wanneer?
 • het restrisico na preventie/verbetering
 • de eventueel te nemen maatregelen op korte termijn in afwachting van de implementatie van de aanbevolen preventiemaatregelen

Deze samenvatting dient opnieuw te worden opgesteld:

 • door de mensen uit het bedrijf;
 • bijgestaan door preventieadviseurs en experten.
   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy