NL | FR
Contact     .be
Logo

Sobane-strategie toegepast op VEILIGHEID (ONGEVALLEN, VALLEN, UITGLIJDEN, ...)

Sobane-strategie toegepast op VEILIGHEID (ONGEVALLEN, VALLEN, UITGLIJDEN, ...)Veiligheid (ongevallen, vallen, uitglijden...)

U kan de brochure raadplegen en gratis aanvragen in de module Publicaties.

Voor meer informatie, raadpleeg onze andere pagina’s op de website:

Niveau 2, Observatie

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 2 van de brochureObservatie_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 322 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 3, Analyse

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 3 van de brochureAnalyse_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 302 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 4, Expertise

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 4 van de brochureExpertise_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure

Inleiding tot de methodes

Niveau 2: Observatie

Inleiding

DoelstellingenObservatie
 • Bestuderen van de situatie in het algemeen en op de werkplaats, voor wat betreft :
  • de werkomstandigheden
  • de risico's op ongevallen door vallen of uitglijden veroorzaakt door de staat van de vloer of het werken op hoogte (ladders, ...).
    
   
 • De technische maatregelen definiëren die onmiddellijk genomen kunnen worden om de risico's te voorkomen/verbeteren.
   
 • Bepaal of een grondigere Analyse (niveau 3)
  • noodzakelijk is
  • dringend is (en zo ja, hoe dringend is ze ?)
  • en met welk doel.
   
Wie?Beeldscherm observatie
 • De werknemers en hun staf.
 • De mensen uit het bedrijf (staf, studiebureau, interne preventieadviseurs) die de werksituatie goed kennen.
Hoe?

Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Observatie methodes bevindt zich in de algemene inleiding van de SOBANE methode.
Alleen de voornaamste richtlijnen zijn hieronder vermeld

De toepassing van de methode is gelijk aan deze gebruikt tijdens het niveau 1 Opsporingsmethode Déparis en de deelnemers zouden dezelfde moeten zijn:

 1. Keuze van een kleine groep posten die een geheel vormen, een "arbeidssituatie"
   
 2. Aanduiding van een coördinator
   
 3. Voorbereiding van de coördinator: hij leest de Observatie-methode in detail en leert hoe ze te gebruiken. De methode wordt aan de betrokken arbeidssituatie aangepast
   
 4. Oprichting van een werkgroep samengesteld uit sleutelwerknemers en uit personen van de technische omkadering. Deze groep bestaat ten minste uit een man en een vrouw in geval van gemengde functie
   
 5. Vergadering van de werkgroep in een kalm lokaal dicht bij de werkposten (gemiddeld gedurende 2 uren)
   
 6. Duidelijke uitleg door de coördinator van het doel van de vergadering en van de procedure
   
 7. Discussie over iedere rubriek door zich te concentreren op:
  • wat concreet kan worden gedaan om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer
  • datgene waarvoor, op Analyse niveau, de hulp van een preventieadviseur moet worden ingeroepen

   De discussie steunt op de werksituatie met in achtneming van de karakteristieken van de werknemers en, in het bijzonder, het feit dat het om mannen of vrouwen gaat, jonge mensen, oudere, mensen die de lokale taal kennen of niet.
    
   
 8. Na de vergadering, voorbereiding van de synthese door de coördinator van de voorgestelde oplossingen met:
  • de gebruikte tabellen, met uitvoerige informatie betreffende de vergadering
  • de lijst met mogelijke oplossingen met voorstel van wie doet wat en wanneer
  • de lijst met de meer in detail te bestuderen punten op niveau 3, Analyse, met de voorrangspunten.
    
   
 9. Voorstelling van de resultaten aan de deelnemers, aan de directie en aan de comité van preventie en bescherming voor aanpassingen, toevoegsels en beslissingen.
   
 10. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen door middel van de methode van niveau 3, Analyse

Bij gebrek aan macht een vergadering plannen van 3 tot 6 personen, de coördinator leidt de Observatie alleen of met een à twee personen en mogelijkerwijs op de plaats van de arbeid. Deze niet ideale situatie blijft noodzakelijk aangezien ze de preventie bevordert en een eventuele beroep kan worden gedaan op een externe deskundige.

Te bespreken punten
 1. Systematische inspectie en onderzoek naar preventie/verbeteringsmaatregelen betreffende:
  • de staat van de vloeren
  • de rijwegen voor intern transport
  • de arbeidsplaatsen
  • de trappen
  • het vallen van personen of voorwerpen
  • het gebruik van ladders
   

2. Synthese: beoordelen van de werksituatie in haar geheel

 • beoordeling van de huidige situatie
 • beoordeling van de toekomstige situatie

3. Verslag van de preventie/verbeteringsacties. Wie doet wat en wanneer ?

 • noodzaak van een al dan niet dringende Analyse, niveau 3, en definiëring van de doelstellingen.

4. Maatregelen op korte termijn

Ieder onderwerp van de Observatiemethode bestaat uit twee delen:

 • De delen "stand van zaken" zullen bruikbaar zijn bij een eerste benadering van de werksituatie. Zij omvatten in eerste instantie het verbeteren van de situatie conform de wetgeving.
 • Wanneer de situatie aan de eisen beantwoordt, volstaat het om slechts de delen "periodiek toezicht" te gebruiken die het behoud in goede staat van de arbeidsplaatsen omvatten. Op dat ogenblik dient men geen rekening meer te houden met aspecten van fysieke ligging, aantal en uitrusting, die reeds vooraf geverifieerd en verbeterd werden.

  In het geval van een belangrijke herstructurering van de onderneming, zal aanbevolen worden de procedure in zijn geheel te hernemen.

Niveau 3: Analyse

Inleiding

DoelstellingenAnalyse
 • Meer gerichte preventie/verbeteringsmaatregelen uitwerken,
  • door specifieke metingen
  • door het gebruik van meer gespecialiseerde technieken.
   
 • Nagaan of een nog grondiger onderzoek noodzakelijk is (Expertise, niveau 4).
Wie?
 • Mensen uit het bedrijf zelf, bijgestaan door een preventieadviseur die beschikt over:
  • de nodige vakkennis inzake methodologie
  • de nodige meetapparatuur.
   
Hoe?Beeldscherm observatie

Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Analyse methodes bevindt zich in de algemene inleiding van de SOBANE methode. Alleen de voornaamste richtlijnen zijn hieronder vermeld

De werkwijze van deze preventieadviseur is de volgende:

 1. Herziening van de resultaten van de Opsporing en de Observatie van de arbeidssituatie samen met de coördinator die deze 2 eerste niveau's realiseerde:
  • daarbij rekening houdend met het reeds bij de vorige niveau's (Opsporing en Observatie) uitgevoerde werk;
  • daaraan zijn eigen kennis en ervaring toevoegend en
  • daarbij vaststellend welke aspecten een nadere specifieke Analyse behoeven.
    
   
 2. De eigenlijke Analyse van de arbeidssituatie voor deze specifieke aspecten in samenwerking met de mensen uit het bedrijf:
  • door deze specifieke aspecten grondiger te bestuderen
  • door eventueel metingen uit te voeren, steeds met het oog op preventie
  • door het bedrijf te helpen de voorgestelde oplossingen in de praktijk om te zetten
   
Te bespreken punten
 1. Grondig onderzoek van de aard van de vloeren, de rijwegen, de arbeidsplaatsen, de ladders, de trappen, ...
 2. Werk mogelijke preventie/verbeteringsmaatregelen uit volgens dezelfde werkwijze als in niveau 2, Observatie.
 3. Bepaal het bestaand risico.
 4. Bepaal het restrisico na preventie/verbetering.
 5. Bepaal of een niveau 4, Expertise, noodzakelijk is en zo ja, hoe dringend hiertoe moet worden overgegaan en met welke doelstellingen.
 6. Bepaal welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden.
Terminologie
 • Schade-effect: Elk ongewenst gevolg te wijten aan het ongeval (val,.)
  • verstuikingen
  • breuken
  • overlijden
   
 • Risico: Kans dat een bepaald gevolg of een bepaalde schade zich voordoet, rekening houdend met de blootstelling: frequentie en duur van het werk op hoogte, van het gebruik van ladders, .
 • Restrisico: Kans dat hetzelfde gevolg zich voordoet na verbetering van de werksituatie

Niveau 4: Expertise

De bedoeling van deze brochure is niet te beschrijven hoe het Expertiseniveau uitgevoerd moet worden maar wel aan te geven:Expertise 

 • wat de expertise moet behelzen
 • en wat ze moet opleveren.
Doelstellingen

Uitvoeren van een verfijnde analyse, om beter sommige problemen eigen aan de staat van de vloeren, het werken op hoogte, het opheffen van lasten, ..., te kenmerken in bijzonder moeilijke gevallen. Ook om berekeningen te maken bv m.b.t. de draagkracht van de vloeren, ladders, hefwerktuigen, leuningen, hijskranen, ... in functie van de belastingen die zich in de praktijk voordoen.

Wie ?

De mensen uit het bedrijf zelf en de preventieadviseur, met bijkomende hulp van een expert die beschikt:

 • over de nodige meet- en interpretatieinstrumenten
 • over de technische bekwaamheid om specifieke oplossingen voor te stellen
Hoe?Beeldscherm expertise

Aansluitend bij de Analyse en op vraag van de mensen uit het bedrijf en van de preventieadviseur, zal de expert genoodzaakt zijn om, naargelang het geval,

 • de draagkracht te berekenen van bepaalde onderdelen in functie van de belasting die zich in de praktijk voordoet : hijstoebehoren, aard van vloerbekleding, soort ladder, ...
 • een keuze te maken van het toestel voor het hijsen en transporteren van de last
 • een keuze te maken van de beste manier om de werkvlakken, de werkruimtes, de ladders, ... te onderhouden en deze onderhoudsbeurten in te plannen
 • een keuze voor te stellen om de afvalstromen op de meest geëigende wijze te beheren
 • ...
Verslag

Er wordt geen werkdocument voorgesteld. De expert verzamelt de informatie, in overeenstemming met de onderzochte werksituatie.

Het verslag van de expertise moet evenwel steeds de volgende punten omvatten:

 • verantwoording van de gebruikte technieken
 • aanbevolen preventie/verbeteringsmaatregelen
 • het restrisico na preventie/verbetering

Er moet opnieuw een synthese worden gemaakt

 • door de mensen uit het bedrijf zelf
 • bijgestaan door de preventieadviseurs en de experts.
   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy